Περί της Κτηματικής πιστώσεως.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6304. - Περί τής Κτηματικής πιστώσεως. Είς 8°ν, σ. 30. "Ανευ ειους, άλλα τοΰ 1854. Συγγραφεύς ό Σπυρ. Άνδρώνης. Legrand 1806. #
  3. Σπυρ. Άνδρώνης