1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6287. - 'Ολίγοι λόγοι προς τήν Αύτοϋ Πανιερότητα τον Άρχιεπίσκοπον των Παρισίων. Εις 8°ν, σ. 26. "Ανευ έτους, αλλά τοϋ 1854. 'Υπογράφει: Α. Δάνδολος. *
  3. Α. Δάνδολος.