Λόγος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6257.-Λόγος άπαγγελθείς έν ταΐς δημοσίαις έξετάσεσι τής Ελληνικής Σχολής Μιτυλήνης τή 11 'Ιουλίου 1854, υπό τοϋ Σχολάρχου Γ. Άριστείδου. Είς 8<>ν, σ. 15. ΚΜΜ-. -#·
  3. Γ. Άριστείδου