Λεξικόν Ελληνικόν και Ιταλικόν

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6253. - Λεξικόν Έλληνικόν και Ίταλικόν, έμπεριέχον Πάσας τάς εις τά προεκ- δοθέντα Λεξικά λέξεις, τας νεωστι εισαχθείσας είς τήν γλώσσαν φιλολογικάς και επι- στημονικός, τάς τοΰ Έμπορίοι?, τών Τεχνών τής Γεωργίας κτλ. και έν Παραρτήματι άπάσας τάς έν τω Έμπορίω, τω ναντικω και ταΐς λοιπαΐς Τέχναις Τουρκοφραγκικάς· και προσέτι Πίνακα τών κυριωτέρων εμπορικών πόλεων τοΰ κόσμου έκ τοΰ Έλληνι- κοΰ εις το Ίταλικόν και τ' άνάπαλιν, επίσης δε και τών κυρίων ονομάτων, ανδρών τε και γυναικών, τών δλως διαφερόντων κατά τε τήν προφοράν και τήν γραφήν, φιλο- πονηθέν και εκδοθέν, ύπό Μ. Π. Περίδου τοϋ Κρητός. Έν Έρμουπόλει, έκ τής τιιπο- γραφίας Μ. Π. Περίδου. 1854.
  3. Μ. Π. Περίδου