1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6247. — 'Ιταλική εγκυκλοπαίδεια ή συλλογή τεμαχίων εκ τών δοκιμωτέρων λογογράφων και ποιητών τής 'Ιταλίας Μετά σημειώσεων ιστορικών, κριτικών, γεωγρα- φικών, και γλωσσογραφικών, συντεινουσών προς διασάφησιν και εξήγησιν τοϋ κειμένου·