Ιερεύς των Φιλικών και Ιωάννα Γρέυ Τραγωδίαι

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6244. - 'Ιερεύς τών Φιλικών και 'Ιωάννα Γρέϋ Τραγωδίαι Εις έ'μμετρον λό- γον μετά συλλογής Λυρικών τίνων ποιημάτων, ύπό Σπυρίδωνος Μελισσινού Κεφαλ- λήνος. Έν Κέρκυρα, τυπογραφεΐον 'Ερμής Α. Τερζάκη και Θ. Ρωμαίου. 1854. Εις 8°ν, α. κβ'+5 ά. ά. + 28 - 254 + 2 α. ά. ΕΒΕ. Ν. Φ. 791, ΓΕΝ — , ΔΒΚ—. *
  3. Σπυρίδωνος Μελισσινού Κεφαλ-λήνος