Εύρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6224. - Εύρετήριον τής Ελληνικής Νομολογίας, ήτοι περιληπτική και αναλυ- τική κατ' άλφάβητον συλλογή τών αποφάσεων τοΰ Άρ. Πάγου, καί τών έν 'Αθήναις καί έν Ναυπλ. δικαστηρίων τών εφετών. 'Υπό Ν. "Ιωαννίδου, 'Εφέτου. Εκδοθείσα δε επιμέλεια Λεωνίδα Λ. Σγοΰτα. Μάρτυρες - Παραγγελία. 'Αθήνησι, 1854. Εις 80ν, φ. 2 ά. ά. + σ. 392. Ψευδότιτλος : Παράρτημα τής Θέμιδος. Τόμος ενδέκατος Πρβλ. αριθ. 4411, 4539, 4731, 4941, 6181, 5694 και 5968. *
  3. Ν. "Ιωαννίδου