1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6215. — "Ελληνες! 'Αποθνήσκων ό πατήρ μου-------[έν τέλει:] ύ δε θεός μειΤ ημών. Έκ τοϋ περί τήν "Αρταν γενικοί Ελληνικού στρατοπέδου, τή 30 'Ιανουαρίου