1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6209.— Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. Γενικός 'Ισολογισμός. Τή 30 'Ιου- νίου 1853 εσπέρας. Περίοδος XXIII. Μέρισμα τής Α'. Έξαμηνίας τοί 1853. Κατά- στασις τοΰ ενεργητικοί και παθητικοί, τοϋ τε κεντρικοί καταστήματος και των κλά- δων αυτοί. Μφ. 0.43 χ 0.63. ΓΧ—. *