Γερμανός ο Παλαιών Πατρών

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6194. Γερμανός ό Παλαιών Πατρών. Τής Βιβλιοθήκης τοΰ Λαοΰ Πα- ράρτημα πρώτον. — «Διακόψαντες τήν δημοσίευσιν τής Βιβλιοθήκης τοΰ Λαοΰ, μέχρις ου έπαναλάβομεν ταΰτην, θέλομεν δημοσιεύσει τινά παραρτήματα. Λ. Αίνίάν.» —Άθή- νησιν, έκ τοΰ τυπογραφείου Αθηνάς. (Κατά τήν όδόν Κολοκοτρώνη, αριθ. 128). 1854. Εις 8ον, α. 16. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 45, ΓΕΝ. Biogr. 387, IEEE 845. -Η-
  3. Γερμανός ο Παλαιών Πατρών