Βίος και πολιτεία του εν μακαρία τη λήξει γενομένου αειμνήστου πατριάρχου των Ιεροσολύμων Ανθίμου

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6191· - Βίος και Πολιτεία τοΰ εν μακάριοι τή λήξει γενομένου αειμνήστου Πατριάρχου των 'Ιεροσολύμων Ανθίμου. Έν Ίεροσολΰμοις Έκ της τυπογραφίας τοΰ Παναγίου Τάφου, διευθυνομένης ύπό Ι. Λαζαρίδου. 1854. Εις 8°ν μέγα, σ. 46. Φ Μ—. *
  3. Βίος και πολιτεία του εν μακαρία τη λήξει γενομένου αειμνήστου πατριάρχου των Ιεροσολύμων Ανθίμου