1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6158. - Αί Θερμοπύλαι. Ποιημάτια αύτοσχεδιαστ)έντα υπό Γεωργίου Ι. Κυ- πιάδου, Και άφιερωθέντα τφ κυρία) Μιχαήλ Τοσίτσα. 'Ιππότη και Γενικφ Προξένφ τής Ελλάδος έν 'Αλεξάνδρεια. — 'Αρετή, έάν θάνη τις, οΰκ άπόλλυται. (Έλλ. Χρηστ.) Έν 'Αθήναις 1854 Είς 8°ν, σ. 16. ΒΠΘ 36163. *
  3. Γεωργίου Ι. Κυ-πιάδου