Σύνοψις της Γενικής Ιστορίας

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6128. - Σύνοψις της Γενικής 'Ιστορίας Γερμανιστί συνταχθείσα υπό Α. Α. Κ. Καμμερέρου. Κατά διαταγήν τής Κυβερνήσεως μεταφρασθεΐσα προς χρήσιν τών
  3. Α. Α.Κ. Καμμερέρου