1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6116.-Στοιχειώδης 'Αριθμητική υπό Γ. Άθ. Γεράκη προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων. Κατ' έγκρισιν τοΰ επί των Έκκλησιαστ. και της Δημοσ. Εκπαι- δεύσεως 'Υπουργείου της Ελλάδος. "Εκδοσις Νέα Δαπάνη Σεργίου Χ. Ραφτάνη εκ της παρά τοΰ συντάκτου επιδιορθωμένης έκτης εκδόσεως. Έν Ζακύνθω. Τυπογραφεΐον ό Παρνασσός. Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Διευθυνόμενον παρά Ν. Ταρουσσοπούλου. 1853. Εις 8°ν, σ. 89+1 α. ά. ΔΒΚ-. -Κ-
  3. Γ. Άθ. Γεράκη