1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6109. - Στοιχεία 'Αριθμητικής προς χρήσιν τών τά έγκΰκλια διδασκομένων μαθητών. Ύπό Γ. Κόνδη καθηγητοΰ τών μαθηματικών επιστημών. — Εΐπερ αριθμόν----- φρόνιμοι γενοίμεθα.» (Πλάτ. Έπινομίς.) — Έν "Αθήναις, τΰποις καί άναλώμασι Σ. Κ. Βλαστού. Κατά την όδόν Έρμου αριθ. 212. 1853.
  3. Γ. Κόνδη