1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6096. - Πρόγραμμα τής τελετής τών άποβατηρίων τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης [κάτω:) Έν 'Αθήναις, την 31 'Ιανουαρίου 1853. Έκ τοΰ Βασ. τυπογραφείου. Μφ. 0.29x0.41. ΜΜΠ—. *