1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6083. - Πρακτικά της επί τοΰ Ερεχθείου επιτροπής ή αναγραφή τής αλη- θούς καταστάσεως τοΰ Ερεχθείου γενομένη κατ' έντολήν τοΰ Άρχοιολογικοΰ Συλλόγου και εκδοθείσα δαπάνη τής 'Αρχαιολογικής Εταιρίας. (Μετά πινάκων λιθογραφικών οκτώ). Άθήνησιν, έκ τοΰ τυπογραφείου και λιθογραφείο!' Ίω. 'Αγγελοπούλου. (Παρά τή όδώ 'Αθήνας 'Αριθ. 274). 1853. Εις 4ον, φ. 1 α. ά. + σ. 21. Έν τέλει υπογράφει: II. Εΰστρατιάδν;?. ΓΕΝ. Per. 264. *