Λόγος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6027.-Λόγος τοΰ έπί τών Στρατιωτικών Ύπουργοΰ Συνταγματάρχου Σπύρου Μήλιου κατά την έν τή Βουλή συζήτησιν τοϋ προϋπολογισμοϋ τοϋ 1853 έ'τους. Εις 8«ν, σ. 24. IEEE—. *
  3. ΣπύρουΜήλιου