1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6013. - Λόγος εκφωνηθείς εις τάς διδασκαλικός εξετάσεις της Ευαγγελικής σχολής της Σμύρνης τη 5 Ίοΐ'λίου τοΰ 1853 έτους ΰπό τοΰ διευθυντού και καθηγητού τών Ελληνικών γραμμάτων Χ. Λαιλίου. Εις 8°ν, α. 8. Κουμανούδης, 2, 137. *
  3. Χ. Λαιλίου.