1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5982. - Ή Λακωνική χωρογραφία ύπό τοΰ Νικήτα Νήφου Λάκωνος μετά τής Λακωνικής δημώδους άν&ολογίας τών περιεργοτερων μοιρολογιών κλπ. εκδιδομένη ύπό *** Έν 'Αθήναις έκ τής τυπογοαφίας Ίω. 'Αγγελοπούλου 1853 Είς 8ον, σ. ιδ' + 55. Κουμανοΰόης 2, 155.
  3. Νικήτα Νήφου Λάκωνος