5981.-Ή κατά την 19 'Ιανουαρίου 1853 ενώπιον τοΰ 'Αρείου Πάγου δίκη τοΰ Θεοφίλου Καΐρου Και τών συν αύτώ επί Καϊρισμώ ύπό τοΰ πλημμελειοδικείου Σΰρου καταδικασθέντων Σπυρίδωνος Γλαυκωπίδου, Γρηγορίου Δεσποτόπουλου και Θεο- φίλου Λουλοΰδη ή Μονοκονδΰλου. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Ίω. 'Αγγε- λοπούλου (κατά την όδόν Άί^ηνάς 'Αριθ. 274.) 1853. Εις 8°ν, σ. 40. Περιέχονται αϊ αγορεύσεις τών δικηγόρων Ν. Ι. Σαριπόλου και Μ. Pενιέρη. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 794 Ν και ΣΥΜΜ. 202, ΓΕΝ. Theol. 1862 και Fam. 56, ΔΒΠ 8248.
Ν. Ι. Σαριπόλου και Μ. Pενιέρη.

Η κατά την 19 Ιανουαρίου 1853 ενωπίον του Αρείου Πάγου δίκη του Θεόφιλου Καϊρου και των συν αυτώ επί Καϊρισμώ υπό του πλημμελειοδικείου Σύρου καταδικασθέντων Σπυρίδωνος Γλαυκωπίδου, Γρηγόριου Δεσποτόπουλου και Θεοφίλου Λουλούδη ή Μονοκονδύλου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η κατά την 19 Ιανουαρίου 1853 ενωπίον του Αρείου Πάγου δίκη του Θεόφιλου Καϊρου και των συν αυτώ επί Καϊρισμώ υπό του πλημμελειοδικείου Σύρου καταδικασθέντων Σπυρίδωνος Γλαυκωπίδου, Γρηγόριου Δεσποτόπουλου και Θεοφίλου Λουλούδη ή Μονοκονδύλου