1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5979. - 'Ηθικά διηγήματα τοΰ Φραγκίσκου Σοαβίου. Νέα έκδοσις. Έν Βενε- τία έκ τής τυπογραφίας τοΰ άγιου Γεωργίου. 1853 Είς 16°ν. Κουμανούδης 2,157. *
  3. Φραγκίσκου Σοαβίου