1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5978. - Ή ελληνική έπανάστασις. Βιβλίον συνταχθέν ύπό Άριστείδου Χρυ- σοβέργη ύπολοχαγοΰ. — Τό υπέρ πατρίδος------άγιώτερον. — Έν Έρμουπολει, τΰποις Γ. Μελισταγοΰς Μακεδόνος (Όδός 'Αγοράς αριθ. G73.) 1853. Εις 8<>ν, σ. 80 + φ. 2 α. ά. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 916, ΓΕΝ. Ind. 372, ΛΟΒ. Κ 16/11.
  3. Άριστείδου Χρυ-σοβέργη