Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5974. - Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως ήτοι ή έγκαθίδρυσις τοΰ Όθωμανικοϋ δεσποτισμοΰ επί τών ερειπίων τής Ελληνικής αυτοκρατορίας. Συνταχθείσα επί τη βάσει τοΰ Γίββωνος και Σεγϋρου ύπό Ευαγγέλου Εμμανουήλ. Έν Έρμουπό- λει Σΰρου, τΰποις Γ. Μελισταγοϋς Μακεδόνος. (οδός Αγοράς.) 1853. Εις 8ον, σ. 48. ΓΕΝ. Byz Hist. 114.
  3. Ευαγγέλου Εμμανουήλ