1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5955. - 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία Μελετίου 'Αθηνών Μητροπολίτου Συγγρα- φείσα μεν Ελληνιστί, μετά δε τήν τελευτήν τοΰ Σΐ'γγραφέως εκδοθείσα χυδαϊστί τό πρώτον εις τρεις τόμους, έπαυξηθεΐσα δε καί τετάρτω υπό Γ. Βενδότου, ήδη τό δεύτε- ρον Διασκευασθεΐσα επί τό καθαρώτερον ύφος, καί τισιν άναγκαίαις έπιστασίαις καί διορθώσεσι πλουτισθεΐσα 'Υπό Κ. Ευθυδοόλου. Καθηγητού τής Φιλοσοφίας έν τη Μ. τοΰ Γένους Σχολή, έκδίδοται διηρημένη ωσαύτως εις Τεσσάρας Τόμους Ύπό Ν. Άδα- μίδου Τή έγκρίσει τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας. Τόμος πρώτος. Έν Κωνσταν- τινουπόλει, παρά τω εκδότη καί βιβλιοπώλη Ν. Άδαμίδη. 1853
  3. Μελετίου 'Αθηνών Μητροπολίτου