Εγχειρίδιον ηθικής

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5946. - Έγχειρίδιον ηθικής, έν ω προσετέθΐ] και σύντομος θεωρία μετά κανόνων της αναλυτικής και συνθετικής μεθόδου Ύπό τοΰ Ίππότου Ν. Βάμβα, καθη- γητού της φιλοσοφίας και ρητορικής έν τω ΌίΚονείω Πανεπιστημίω. Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστού. Κατά την όδόν Έρμου, 'Αριθ. 212. 1853. Είς 8<>ν, α. 100. ΡΣ 1508, ΜΞΗ 3830, ΔΒΚ-. *
  3. Ν. Βάμβα,