Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5941.-Εγκυκλοπαίδεια τών Κορασιών Συλλεγεΐσα ύπό Λ. Ν. Φωτίλα. και εκδοθείσα ύπό Άλ. Σπ. Είς είκοσι τομίδια Κατ' εγκρισιν τής τοΰ Χρίστου Μ. Εκκλη- σίας. Κοσμογραφία. Περιέχουσα έν συνάψει τήν Γεωγραφίαν, και τήν Πολιτικήν κατά- στασιν τής 'Αρχαίας και νέας Ελλάδος, μετά τών λοιπών μερών δλοί' τοϋ Κόσ(ΐου, τοΰ πλήθους τών κατοίκων, τών πολιτικών αυτών απαριθμήσεων, τήν διαίρεσιν τών Πολι- τειών, κτλ. κτλ. Τά δυο τομίδια εις εν. Έν Κο>νσταντινουπόλει, τΰποις Διονυσίου Κορο- μηλά. 1853. Είς 12ον, σ. 160. ΚΒΕ. ΠΑΙΔ. 2297.