1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5940. - 'Εγκυκλοπαίδεια τών Κορασιών Είς είκοσι τομίδια, συλλεγεΐσα ύπό Δ. Ν. Φθ)-ίλα και εκδοθείσα ύπό Άλ. Σπ. Κατ' εγκρισιν τής τοΰ Χρίστου Μ. Εκκλη- σίας. Πειραματική Φυσική Έν Κωνσταντινουπόλει, τυποις Διονυσίου Κορομηλά. 1853. Εις 12°ν, σ. 93. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 557*. *