1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5934.- Διασωθείς εντός τής Κιβωτοΰ τής 'Ορθοδοξίας,-------[έν τέλει:] Έν Ζακΰνί>φ τή 28. Φεβρουαρίου. 1853. ε. Έλ. Ναθαναήλ Δομενεγινής. Έν Κεφαλλη- νία, έκ τοΰ τυπογραφείου Ή Κεφαλληνία. Όδύς Ρακάτζης 1853. Εις 8°ν, σ. 16. ΛΟΒ. Κ 1/1, ΑΕΚ—.
  3. Ναθαναήλ Δομενεγινής