1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5914. - Βιβλίον ψυχωφελέστατον καλοΰμενον 'Αόρατος Πόλεμος συντεθέν μεν πριν παρά τίνος σοφοϋ ανδρός, καλλωπισθέν δέ, και διορθωθέν μετά πολλής επι- μελείας παρά τοΰ όσιωτάτου εν μοναχοΐς Κυρίου Νικοδ^α&ο. Έν φ προσετέθησαν παρά τοϋ αύτοΰ καί εύχαί κατά Άλφάβητον έν είδε ι Οίκων είς τον Κΰριον ημών °Ιη- σοΰν Χριστόν κατανυκτικοί καί ώραΐαι. Νΰν δέ το δεύτερον εκδοθέν Δαπάνη τών Αΰτα- δέλφων Βαρθολομαίου 'Ιερομόναχου καί Στεφάνου Κ. Σκαθάρου τών εξ 'Αθηνών Είς
  3. σοφοϋ ανδρός