1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5899. -'Απάνθισμα των 'Ιερών Γραφών προς χρήσιν ιών εις τά δημο- τικά σχολεία φοιτούντων ελληνοπαίδων. "Εκδοσις Δευτέρα από τής τεσσαρακοστής έκτης εκδόσεως τοϋ γερμανικού άναθεωρηθεΐσα ύπό Γρ^γορίου Καλαγάνι^ Άρχιμανδρίτου και διευθυντού τής Ριζαρεύη* σχολής. Τόμος Τρίτος Περιέχων την Νέαν Διαθήκην, από τής μεγαλοπρεπούς εισόδου τοϋ Ίησοϋ εις την 'Ιερουσαλήμ μέχρι τής διαδόσεως τοϋ Χριστιανισμού εις τον κόσμον. Έν 'Αθήναις. Έκ τοΰ τυπογραφείου 'Αθηνάς (Κατά τήν όδόν Κολοκοτρώνη, αριθ. 128). 1853. Είς 8ον, σ. 285 + 1 ά. ά. Περί τών δύο πρώτων τόμων πρβλ. ανωτέρω αριθ. 5359 και 5633.