1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5878. - Ψαλτήριον Λαβίδ τοΰ προφήτου και βασιλέως μετά τών ωδών. Έν Βε- νετία 1852, έκ τοΰ τυπογραφείου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Εις 8°ν, σ. 168. Κουμανούόης 2, 99. *