1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5870.-Φιλελληνικά or, Poetic Translations with an introduction on the condition and prospects, social, religious, and literary, of the greek nation. By a Scottish Philhellen. Edinburgh: Johnstone & Hunter, 15, Princes Street; J. Β. Μ' Nair & Co, Glasgow; and Robert Theobald, London 1852. Εις 16°ν, σ. 53 + 25. Ή εισαγωγή έν σ. 7-31. ΑΊ μεταφράσεις τών ποιημάτων, (Α. Σούτσο» και άλλων ανωνύμων) έν σ. 33 - 53. Αί τελευταΐαι 1 - 25 σελίδες, ύπό ίδιον τίτλον : Part Second. Translations into the living literary diction of the greeks, περιέχει έλληνικήν μετάφρασιν ποιη- μάτων τών Μ. ΤιψρΐΊ', Byron, Moore και Horatius, τέλος δέ Βίον Γαβάτσου κα'ι «Αόγον πρώτον> αΰτοϋ. Ήτο δέ ό 'Αλέξανδρος Γαβάτσης ούτος ιταλός ιερεύς λαβών μέρος εις τήν ίταλικήν επα- νάσταση' τοϋ 1848. Κατά τόν Ίω. Γεννάδιον, έν τφ έν ΓΕΝ. Ind. 641 άντιτύπω τοΰ βιβλίου, συγ- γραφεύς ό Edward Masson.
  3. Scottish Philhellen