1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5858. - Τά μυστήρια τοΰ Ούδόλφου. Μυθιστόρημα τής "Αννης Ράδκλιφ. Μεταφρασθέν μέν (κατ' έπιτομήν) ύπό Α. Γ. Λ. Εκδοθέν δέ Ύπό Άντ. Πατρικίου. Τόμ. Α'. Σμύρνη τΰποις Α. Πατρικίοτ' και Π. Μαρκοπούλου. 1852. Εις 4ον μικρόν, φ. 2. ά. ά. -(- σ. 180 + 1 ά. ά. Τφ αϋτφ έτει: Τόμ. Β', σ. 204. ΛΕΥ—. *
  3. Αννης Ράδκλιφ.