1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5853. - Σύνοψις τής Ελληνικής ιστορίας απ' αρχής των Ελλήνων μέχρι τής ύπό Ρωμαίοΐ'ς αυτών ύποδουλώσεως. — Ταΰτά σοι και βραχέα λέλεκται και σαφή και ράδια». — Έν 'Αθήναις, τΰποις και άναλώμασι Σ. Κ. Βλαστού 1852 Είς 16ον, α. 88. Κουμανούδης 2, 119. *