1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5832. - Προς τόν Λαόν της Ζακύνθου ! Και πάλιν νέος άγων------- Είς 8ον, σ. 7. "Ανευ έτους, άλλα τφ 1852. Έπ' ευκαιρία τής διαλύσεως τής IB' Βουλής. IEEE 955.