1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5779. - Οί είκοσιτέσσαρες οίκοι τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και άειπαρθένου Μαρίας εις τήν άπλήν γλώσσαν παραφραστικώς μετενεχθέντες παρά