1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5761. - Μηναίον τοϋ 'Οκτωβρίου περιέχον άπασαν την άνήκουσαν αΰτφ Άκο- λουθίαν, μετά καί της προσθήκης τοϋ Τυπικοΰ, κατά την άρχαίαν μεν, νεωστί δε τυπω- θεϊσαν διάταξιν της 'Αγίας τοϋ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, διορθωθέν καί, ως ην δυνατόν, έξακριβωθέν υπό Βαρθολομαίου Κοοτλοομοοσιανοΰ τοϋ Ίμβρίου "Εκδοσις Δευτέρα, άναθεωρηθεΐσα υπό τοΰ αύτοΰ, Έπιδιορθωθεΐσά τε, και πολλαΐς προσθήκαις πλουτισθεΐσα. Επιστασία τυπογραφική 'Ιωάννου καί Σπυρίδωνος των Αυταδέλφων Βε- λούδων. Έν Βενετία εκ τοϋ Έλληνικοΰ τυπογραφείου τοΰ 'Αγίου Γεα)ργίου. 1852 Εις 4°ν, α. 192. Μητρόπολις 'Μάκης. #-