Μηναίον του Ιανουαρίου

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5745. - Μηναϊον τοϋ 'Ιανουαρίου Περιέχον άπασαν την άνήκουσαν αύτώ Άκο- λουθίαν, Διορθωθέν το πριν υπό ΒαρΟ-ολομαίοο Κοοτλουμοοσίανοά τοϋ Ίμβρίου, Και παρ' αύιοϋ αύξηθέν τη τοϋ Τυπικού προσθήκη κατά την διάταξιν της 'Αγίας τοϋ Χρί- στου Μεγάλης Εκκλησίας ης τη εγγράφω αδεία Άναθεωρηθέν και ακριβώς έπιδιορ- θωθέν εκδίδοται νϋν το δεύτερον. Έν Βενετία εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας τοϋ Φοίνικος 1852 Εις 4ον, σ. 239 + 1 ά. ά. ΜΠΑ—, ΜΒΑ 2462, ΒΠΘ 30620, Ναό; 'Αγ. Νικολάου 'Ιθάκης. *