1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5682-Ελληνική Χρηστομάθεια ή' Συλλογή τεμαχίων έκ τών δοκιμαπέρων ελ- λήνων πεζογράφων και ποιητών Μετά σχολίων γραμματικών, ιστορικών και γεωγραφικών, και μετ' επίτομων φιλολογικών και κριτικών εκθέσεων. Διηρημένη εις τόμους τρεΐ,ς προς χρήσιν τών απανταχού ελληνικών σχολείων έ'κδοσις πέμπτη Στερεότυπος. Κατά το έ'ν τρίτον έπαυξηθεΐσα και μετά πλείστης επιμελείας διορθωθεΐσα 'Υπό Σ. Δ. Βυζαντίου και Α. Ρ. Ραγκαβή. Δαπάναις Α. Κορομηλά Κατ' εγκρισιν τής επί τών Διδακτικών Βιβλίων Επιτροπής. Τόμος δεύτερος. Έν 'Αθήναις. 1852. Είς 8°ν, φ. 1 ά. ά. + σ. 286. Τφ αύτφ έ'τει: Τόμος τρίτος σ. 253 + 1 ά. ά. *
  3. Σ. Δ. Βυζαντίουκαι Α. Ρ. Ραγκαβή