Ελληνική χρηστομάθεια

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5680. - 'Ελληνική χρηστομάθεια έκ τών δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογρά- φων καί ποιητών Μετά σχολίων γραμματικών ιστορικών καί γεωγραφικών, καί μετ' επίτομων φιλολογικών καί κριτικών εκθέσεων, Διηρημένη εις τόμους πέντε. Προς χρή-