Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του 1851.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5674. - 'Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος. 'Απολογισμός τοΰ 1851. Ό Διοικη- τής της Τραπέζης Γ. Σταόρος έν ονόματι τοΰ Γενικό Γι Συμβουλίου αυτής, προς τήν Γ ενική ν Συνέλευσιν τών Μετόχων Συνελθοΰσαν τήν 28 Ίαννουαρίου 1852. Εις 4ον, σ. 13, μετά τριών πινάκων. ΓΧ—.