Διαμαρτύρησις

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5659. - Διαμαρτυρησις τοϋ κ. Ναθαναήλ Δομενεγίνη. [έν τέλει:] Έν Ζα- κΰνθω, τή 10 'Οκτωβρίου 1852 ε. έλ. Ναθαναήλ Δομενεγίνης. Έν Κεφαλληνία τυπο- γραφεΐον Ή Σάλπίγξ. 1852. Εις 8<>ν, σ. 8. *
  3. Ναθαναήλ Δομενεγίνη