1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5653. - Γραμματική τής Ελληνικής γλώσσης Συνταχθείσα μεν υπό Γ. Γεν- ναδίου, κατά διαταγήν τής Κυβερνήσεως, προς χρήσιν τών ελληνικών σχολείων τοΰ Κράτους. Έκδοτ)εΐσα δε το πέμπτον Ύπό Α. Κορομηλά. Στερεοτΰπως. Έπηυξημένη και διορθωμένη. Έν Αθήναις. 1852. Εις 8ον, σ. 136. ΕΒΕ. ΓΛ. 1337. #·
  3. Γ. Γεν-ναδίου