1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5641.-"Ασματα δημοτικά της Ελλάδος, εκδοθέντα μετά μελέτης περί με- σαιωνικού Ελληνισμού ύπό Σπορίδωνος Ζαμπελίου Λευκαδίου. — «Ό Θεός.....πα- τρίω. Πλάτ.» — Κέρκυρα, τυπογραφεΐον Ερμής Α. Τερζάκη και Θ. Ρωμαίου. 1852 Είς 8°ν, σ. 776+1 ά. ά. Ή Μελέτη έν σ. 1-595. ΕΒΕ. Ν. Φ. 1177. *
  3. Άσματα δημοτικά της Ελλάδος