Αρχαιολογία 'Ελληνική

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5640. - 'Αρχαιολογία 'Ελληνική συνταχθείσα μεν Άγγλιστΐ ύπό τοϋ Σεβα- σμίου Ρ. Β. Παύλου Μ. Α. πρώην συνεταίρου και καθηγητοϋ έν τη Όξωνίω Ακα- δημία Έκδοσις Β'. 1834 Μεταφρασθεΐσα δε και εκδοθείσα ύπό Σπυρίδωνος Άντωνοά- δοο. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφ. και λιι^ογραφ. Ίω. 'Αγγελοπούλου. (Όδός "Αϊ)η- νάς άρα"}. 274.) 1852. Είς 8ον, σ. ις· + 553+1 &. ά. ΕΒΕ. ΑΡΧ. 2009, ΛΟΒ. Α 72, III. ¦«·
  3. Ρ. Β. Παύλου