1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5637. - Απόσπασμα Έκ των αριθμών 51 και 52 της εφημερίδος ή Σφαίρα. Επιστολή τοΰ Πατριάρχου και της 'Ιεράς Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως προς τους "Ελληνας, από 20 Φεβρουαρίου 1828. (Γαλλιστι και Ελληνιστί.) Αθήναι, Τΰποις Ευτέρ- πης. Όδός 'Αδριανού αριθ. 42. 1852. Εις 8°ν, σ. 15 + 1 ά. ά. ΑΑ 2422.