1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5595.-Τοϋ έν Άγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης,
  3. Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης,