1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5587.-Τι είναι τό βιβλίον τοΰτο; Διάλογος μετ'έμοΰ τοΰ ιδίου. Μετάφρα- σις έκ τοΰ Γαλλικοΰ. Έν Κέρκυρα, τυπογραφεΐον Ερμής Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελ- φέως. 1851. Εις 8<>ν, σ. 14. Του Α. Μάνεση. ΦΜ-.
  3. Α. Μάνεση