1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5583. -- Τά κατά τήν άνάθεσιν τής ύπό τοΰ 'Ηλία Σ. Σταθοπούλου Συνερανι- στ>είσης Γραμματικής τής νέας και αρχαίας ελληνικής γλώσσης ή περί ταύτης επιστολή προς τον Βασιλέα και τά προλεγόμενα αυτής. Έν 'Αθήναις έκ τής τυπογραφίας Ίω. Άγγελοποιίλου. (Κατά τήν όδόν 'Αθηνάς 'Αριθ. 274.) 1851. Εις 8°ν, σ. δ' + οη'. 'Υπογράφει: 'Ηλίας Σ. Σταθόπουλος. Πρβλ. αριθ. 5381. ΕΒΕ. ΓΛ. 3605.
  3. Ηλίας Σ. Σταθόπουλος